Pranašystės, pranašiški regėjimai etc.

               
                                                                                                             
                  
       ,,Tai ką jūs darėt iki šiol - tik vaikų žaidimai. Ateinančios dienos pareikalaus visai kitokio požiūrio į ateinančius įvykius.
       Jums gali tekti atiduoti save už savo draugus! 
    Aš jus gludinau ir statydinau kaip gyvuosius akmenis. Kiek kas norėjo - pakluso Man. Daugelį Aš pakelsiu ir suteiksiu jiems autoritetą. Daugelį patrauksiu, nes nenori keistis.
     Atverkit duris Mano balsui, Aš noriu pas jus užeiti...
      Atidarykit širdies duris. Laikas trumpas. Kas turi žmonas, lai gyvena kaip neturintys. Kas neturi, tegul dėl to nesirūpina.
    Džiaukitės, kartoju, nuolatos džiaukitės, nes Aš darysiu didelius darbus šioje tautoje!!! 
    Mano rankoje jūsų likimas. Dėl nieko nesijaudinkit ir nepergyvenkit. Štai Aš atėjau duoti gyvenimo apsčiai, su pertekliumi.
    Atminkit - vagis atėjo vogti, žudyti ir pražudyti. Sekite savo žodžius, jie turi galią griauti arba statyti. 
    ...Laikas trumpas. Štai Aš duodu jums naują įsakymą - mylėkite vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.
    Nėra didesnės meilės, kai brolis atiduoda gyvybę už savo brolį!
    Nesismulkinkite dėl menkniekių ir nepergyvenkite dėl nieko, nes Aš keičiu tai, kas turi būti pakeista, lyginu tai, kas turi būti išlyginta. Aš griaunu ir statau, Aš, Viešpats, visa tai darau.
  Išlyginkit kelius, ir Aš ateisiu pas jus ir vakarieniausiu. 
    Štai dar kelios akimirkos ir viskas pasikeis, o jūs laukit ir budėkit, nes Aš panorau jums apreikšti Save. Ir jūs matysit tai, ko akys neregėjo, ir girdėsit tai, ko ausys negirdėjo.
    Ne ištiesintos rankos ir kojos - stebuklas! Ištiesinti keliai ir širdys - štai kur stebuklas! 
     Mano vaikai. Palikit simpatijas ir antipatijas... 
  Laikykit vienas kitą aukštesniu už save. Lenktyniaukite rodydami vienas kitam pagarbą... Tada jūs būsite Mano vaikai ir Aš jus priimsiu ir priglausiu prie krūtinės. 
    Man kiekvienas Mano vaikas yra brangus! Laiminu jus, Mano brangieji, palieku trumpam, bet laukite, nes neužtruksiu kely. 
    Laukite ir budėkite, laikas trumpas. Myliu jus..." 
        A.K.
     2005.11.15. 


                                                                                                              
     
    ,,Mano tauta. Rusija nori supančioti Lietuvą ir Pabaltijį. 
    Tai šėtono planas prieš Evangelijos plitimą pasaulyje, Europoje.
     Velnio tikslas abortuoti tūkstančius pamokslininkų, užgimusių šiose šalyse.
     Todėl Aš įsakau būti pasiruošusiems ir daryti tai, ką sakau.
     Nėra mažų dalykų, nei didelių. Viską sujungsiu laikui atėjus, o dabar laukite.
     Man reikės žmonių, lyderių, sugebėsiančių išstovėti ir išvesti tautą iš vergijos.
    Būkit drąsūs ir stiprūs. Sakau – būkit drąsūs ir stiprūs ir nieko nebijokit, nes štai Aš per visas dienas su jumis.''
  
           A.K.
      2006 08 14

                                                                                                                          

 Taigi... standartai ( 2009 m. žodis lyderiams)        
       Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Viengimį Sūnų… Dabar Jėzus sėdi Tėvo dešinėje, bet mes ne vieni – turime Šventąją Dvasią, kuria ir esame užantspauduoti amžinybei. 
      Aš nieko neturiu brangesnio už Šventąją Dvasią. Tai yra viskas, ką aš turiu. Ir tikiu, kad tai Ji inspiravo mano kreipimąsį. 
***
     Nesvarbu, kaip vadinasi tavo bažnyčia, keisk nekeitęs pavadinimo, niekas nepasikeis. 
     ,,Savo širdis, ne rūbus persiplėškite. Man nereikia jūsų deginamųjų aukų, Man reikia jūsų širdies. Sudužusios širdies Aš neatstumsiu“ – sako Viešpats.
     Tikrieji teisieji nyksta žemėje ir niekas dėl to nesisieloja – mūsų religijos mokytojai pernelyg myli pasaulį ir prisitaiko prie jo, – jie mėgsta pirmas eiles susirinkimuose, žemiškąsias gėrybes ir siekia sau garbės. Nors jie pašaukti kentėti su Kristumi, tačiau nedelsdami traukiasi, išgirdę bet kokį mažiausią priekaištą. 
      Jei jūs sakote ,,mes norime tiesos, mes norime žmonių su Šventosios Dvasios dovanomis, bet pamatę Jos pasireiškimus Bažnyčioje, apkalbinėjate ir išmetate tuos žmones iš bažnyčių, – jūs kryžiuojate Kristų. Jūs sakote: ,,tai velnio darbas, jame veikia piktoji dvasia“, ir taip skaudinate Šventąją Dvasią. 
       Sieliškumas dominuoja, o svarbiausio ko reikia Bažnyčiai, Dievo baimės ir pagarbos Jam nėra! Ką jau kalbėti apie vaikščiojimą Šventosios Dvasios dovanose... Žmogaus užimama vieta, jo specialybė ir išsilavinimas labiau vertinami nei tų žmonių vaikščiojimas su Dievu (tikrasis dvasingumas) – taip mes panašėjame į pasaulio, bet ne į Apaštalų darbų herojus...
    Nėra tokių melagių, kaip krikščionys, – mes praeiname pro žmogų, paplekšnojame jam ranka per petį ir sakome: ,,viskas gerai, brolau“, ir nueiname, o tiesos nesakome – žmogus apsikabinęs nuodėmę eina į pragarą, o mes sakome: ,,nieko tokio…“ Ar nežinai, kad tas, kuris mato brolio (sesės) nusikaltimą, jau dalyvauja jame. Tu esi to žmogaus nuodėmės dalininkas. Ir jo kraujo gali būti pareikalauta iš tavęs. Kodėl tu turėtum eiti į pragarą, krikščioni? Kodėl?
      Nėra Dievo baimės mūsų tarpe, gyvename nesusituokę, o kalbame apie pripildymą Šventąja Dvasia? Meluojame, nesakome tiesos. 
       Simpatijos ir antipatijos mūsų tarpe, giriamės savo darbais, kai šalia stokojantis brolis arba sesuo ir sakome: ,,ateik kitą kartą“.
    Organizuojame tūkstančių tūkstančius kainuojančias keliones, į kurias važiuoja draugų draugai, o šalia žmonės eina į pražūtį, alkstantys, trokštantys, neradę teisybės. Kiek kartų pamaitinai beturtį, nuvažiavai į ligoninę, kiek kartų išsižadėjai savojo ,,aš“, savojo egoizmo?
      Moterys bažnyčiose valdingai bei pakeltu tonu visų akivaizdoje kritikuoja savo vyrus, vaikai vadovauja, o vyrai vaikšto Achabo dvasios pilni. Gėda.
     Padlaižiaujame – o tai yra veidmainystė. Nesakome tiesos prie keturių akių, bet skundžiame lyderiams ar pastoriui norėdami įsiteikti. Antpečių trokštame?
     Jūs žudote (kol kas tik liežuviais) Dievo pranašus, slopinate teisybę, nes pamėgote melą, velnias jums draugas – viena koja pas Dievą valtyje, kita koja kitoje su Mamona prie šono, ir tikitės likti nenubausti?
     Jūs, pastoriai, mokytojai ir pamokslininkai, nenaudokite sakyklų viešai kritikai, nežeminkite žmonių. Kur viešas pažeminimas, ten bus ir viešas atsiprašymas!
     Paleistuvystė – bažnyčios lyderiai paleistuvauja, gyvena susidėję, to nesigėdija, neatgailauja.
   Stabmeldystė – jūsų giminaičių ir jūsų pačių užimama vieta aukštuomenėje.
     Nesąžiningumas mūsų tarpe – parduodami vištą sakote, kad tai – žąsis. Melagiai. Sakome: ,,Mes esame turtingi ir nieko nestokojame!“, o nežinome, kad esame skurdžiai, apgailėtini, beturčiai, akli ir pliki! (Apr 3, 17).
     Buriamės į krikščioniškus ratelius – ten padlaižiaujame vieni kitiems ir apkalbinėjame vieni kitus.
     Mes geriate alkoholinius gėrimus (vestuvėse ir vakarėliuose liejasi alus, vynas ir šampanas) ir sakome: ,,tai viena taurelė, nieko nepakeis...“ Šėtonas budi prie tos taurelės – neatsisakysi dabar, neišstovėsi ateityje, kai bus supurtyta visa tai, kas turi būti supurtyta ir sudrebinta.
     Sapfyra ir Ananijas krito visų akivaizdoje, Viešpats juos ištiko mirtimi. Ar jūsų auka tam, kad įsiteikti?
  Mūsų elgesys daro demoralizuojančią įtaką pasauliui. Pasaulis geria dėl to, kad mes geriame. Pasaulis rūko ir vartoja narkotikus dėl to, kad mes taip darome. Pasaulis žudo ir smurtauja dėl to, kad mes žudome (liežuviais) vienas kitą. Pasaulis paleistuvauja, nes mes paleistuvaujame – kūne ir dvasioje. Negi manome, kad taip darydami įeisime į Tėvo Karalystę? Neapsigaukite! Galite dabar gerti, rūkyti, apkalbinėti, nes ten, kur kai kurie einate, to nebebus! Kodėl tu turėtum eiti į pragarą, krikščioni? Kodėl? 
  O virš viso to – savęs aukštinimas kitu atžvilgiu, – matuojame savo matu – kas iš mūsų protingiausias, talentingiausias, o gal turtingiausias bus vedliu? Puikybė sėdasi į Dievo sostą. Neskaistumas ar girtuokliavimas prieš puikybę – kaip uodo įkandimas.
   Puikybės esmė – varžymasis. Dvasinis vėžys – išdidumas mūsų tarpe, konkurencija su tikslu perimti valdžią – kas bus lyderiu. Ar ne išdavikais turėtų būti vadinami tokie? Kol jūs kovojate tarpusavyje, pasaulis eina į pražūtį.
     Kur mūsų nuolankumas, pasiaukojimas, paprastumas ir pamaldumas? Priimame žmogų ne pagal dvasią, o pagal kūną. Palikit simpatijas ir antipatijas! Priimam vienas iš kito pagyras, o tiesos nesakom – veidmainiaujam. Priimam skundus viens prieš kitą – žudom. 
     ***   
     Bažnyčios pilnos dvasinės nešvaros, ėdančios ją iš vidaus, o ir okultizmas bei klaidžiamoksliai beldžiasi į duris, ir jau vilkai avių kailiuose vagia avis. ,,Kodėl nėra pranašų (sargybinių) Lietuvoje“ – klausiate? Todėl, kad juos išvarėte iš bažnyčių. O dar norite Prabudimo...  
     Daug kur Šventoji Dvasia išėjo, nes atėjo kontrolė. Žmonės, turintys kontrolės dvasią, į prabudimą neįeis. Privalu prisiminti, kad kiekvienas, kuris nepaklūsta Viešpaties nustatytai tvarkai, bus patrauktas iš kelio – net iki mirties.
     Pasikviečiat sau mokytojų, kad dūzgentų ausyse, bet Dievo siųstus žmones atmetate. Negerbiat ir neatpažįstat patepimo bei pateptųjų, vertinate pasaulio dovanas, o dieviškąsias atmetate.
     Daugelio bažnyčių skiriamasis bruožas – anglų kalbos mokėjimas. Bet kur Šventosios Dvasios kalba? Bažnyčia be Šventosios Dvasios dovanų, lyg kalėdinė eglutė be papuošalų. Todėl bažnyčios ir tuščios! Ir veltui budi sargybiniai, jei Viešpats nesaugo...
     „Baikit laikytis schemų ir tradicijų, klausykit Mano Dvasios! Statykit širdies bažnyčią, o dėl išorės Aš pasirūpinsiu”sako Viešpats.
     Jūs, ganytojai, apkalbinėjate ne tik tarpusavyje, susirinkę, bet ir savo lovose, pasakodami žmonoms tai, ko Viešpats neleido sakyti. ,,Nuolat išduodate Mano paslaptis, tai kaip Aš galiu jumis pasitikėti?” – sako Viešpats.
     Jūs, pastoriai, nelaikykit dirbtinai pririšę savo avių prie gardo. Leiskit žmonėms daryti savarankiškus pasirinkimus. Šventoji Dvasia – mūsų Mokytojas, Ganytojas ir Vadovas.
     Nešvaistykite brangaus talento (pinigo) tenkindami akių geismą, – pirkdami nereikalingus ar prabangius baldus, daiktus. Nešvaistykite pinigų beprasmiškai puošdami savo namus. Neleiskite pinigų tam, kad sužadinti žmonių susižavėjimą ir pagyrimą. Kol tu viską gerai darysi sau, žmonės girs tave, girs tavo puikų skonį, tavo dosnumą, svetingumą. Tačiau nepirkite jų pritarimo tokia brangia kaina. Tenkinkitės garbe, kuri ateina iš Dievo!
     Jūs, ganytojai, nelinksminkit savo klausytojų, o kalbėkit tiesą, tiesą ir vien tik tiesą. Apie tai kad ,,daug pašauktų, bet mažai išrinktų“. Išsigelbės ne tie, kurie pažinos Bažnyčios pastorių, gers pas jį vakarais arbatą ir saldžiai kalbės, – išsigelbės tie, kurie vakarieniaus su Viešpačiu ir klausysis Jo pagyrimų.
     Išgelbėjimas priklauso nuo asmeninės pažinties su Gelbėtoju ir Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
     Nepamirškit, kad šis laikas – paskutinis ir kito nebebus. Taip sako Viešpats: ,,Ištiesinkit kelius, išvalykit širdis, gręžkitės į Mane, nuolat ieškokite Mano veido ir Aš būsiu jūsų tarpe, o jūs būsit Mano vaikai“.
     O aš Dievo ir Jo angelų akivaizdoje sakau – pats svarbiausias Dievo paliepimas – skelbti Evangeliją žūstančioms sieloms, žengiančioms į pragarą.
     Ar ir dabar tebeprašysite Šventosios Dvasios dovanų, jėgos ir patepimo?
  O kad mano tauta klausytų Manęs, kad eitų Mano keliais! (Psalmių 81, 13); (2 Kr 7, 14).
   P. S. Kada daugelis tų, kurie bažnyčiose sėdi priekinėse eilėse, atsisės į paskutines, tada prasidės Prabudimas. 
        2009 01 29 
              A.K.
       
                                                                                                                  
  

    Apie ekonomikos atgijimą   


    Ekonomika pradės atsigauti po trijų metų: pirmi metai (2009-2010 m.) sėsit, antraisiais  (2011 m.)  sėsit ir tik retkarčiais pjausit. O trečiaisiais metais - (2012 m.) pjovėjas pasivys sėjėją...
   Trečiaisiais metais, 2012 -aisiais, prasidės atsigavimas ekonomikoje, taip pat ir dvasioje,  bet prieš tai bus stiprūs fiziniai bei dvasiniai ,,smūgiai" - žmonių-ikonų patraukimas iš gyvenimo ir užimamų pareigų, taip pat teismai Dievo namuose. Dievo teismai privers žmones susimąstyti, kur jie eina, kas jie ir iš kur jie. Daugelis atgailaus ir pripildys bažnyčias, ląsteles ir kitas tikinčiųjų grupeles, kur bus išgydyti, atstatyti bei gaus įvairias kitas paslaugas: materialią pagalbą...
     Taip pat tai ir mažų bedruomenių gausėjimo metas. Kai kur susikurs didesnės bendruomenės, bet regėjimas toks: tūkstančiai mažų bažnyčių, Viešpaties meilės ir gailestingumo oazių visoje šalyje. 
     Regėjimas buvo duotas Šventosios Dvasios dovanų seminaro metu 2009 metų vasara. 
      2009 m. 
         A. K. 

                                                                                                                                        
  
       ,,Ateina sunkūs laikai. Laiko vis mažėja. Ieškokit tik Manęs, gilinkit savo šaknis Mano žodyje, Mano pažinime ir buvime...
    Ieškokit tarpusavio vienybės, neieškokit savo, bet kaip padėti vienas kitam. Ir Mano Dvasia bus su jumis. Kol dar yra laiko, išnaudokit geram". 

    2009.05.19. 
    A.K. 

                                                                                                                    
         
   Įspėjimai, ženklai, paklusnumas... 

   Ne vienas matėme gyvenimo kelyje įspėjančius ženklus, kurie tartum sakydavo, kad kažkur nevažiuoti ar tą dieną geriau niekur neiti, kažko nebedaryti - lyg koks nerimas, atsiradęs širdyje, įspėdavo ir sulaikydavo nuo tam tikrų žingsnių - pasirinkimų... 
    Rugsėjo 11 -osios įvykių Niujorke metu, kai kurie, vidinės nuojautos įspėti, nėjo į darbą... Kiti kažką pamiršo namie ir grįžo paimti, o būtent tuo metu, išsprogdinti dangoraižiai, degdami griuvo, palaidodami su savimi tūkstančius gyvybių... 
     Dar vieni buvo paraginti apleisti Niujorko prekybos centro pastatą, ir jie pakluso, taip išgelbėdami savo gyvybes! Toks paklusnumas vidiniam balsui - kai kurie tai vadina intuicija (netikintieji) - o tikintieji Kristumi žino, kad tai Dievo balsas - išgelbėjo daugeliui gyvybes. 
     Paklusnumas... Kiek daug jis reiškia žmogaus gyvenime! Paklusnumas savo širdies balsui. Paklusnumas Dievo balsui, gal net Viešpaties angelo pašnabždėjimui... Šis girdėjimas arba vidinis liudijimas - kas gerai, o kas ne, šiomis paskutinėmis dienomis lems labai daug: vieniems prarastas, kitiems išsaugotas gyvybes.  
     2010.12.09.   
          A.K.  
     
                                                                                                                    
      ,,Aš negrįšiu pas tokią nuotaką, kuri bijo, slapstosi ir paslapčia ištvirkauja". 
       A. K.
     2010 m. 
             

                                                                                                                 
   
     Jo pažadai...
         
   ,,Ateina laikas, kai Aš patrauksiu tai, kas jus laikė sukaustęs tiek daug laiko... Mano karalystėje yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti, - tiems, kuriuos Aš patikrinau ir kurie pasirodė verti, suteiksiu Savo išteklius kiekvienam geram darbui. Tuos, kurie aukojo ir aukojosi dėl Mano mažiausiųjų, Aš pastatysiu bažnyčios stulpais - rėmėjais, kad jums netruktų išteklių jokiam geram darbui.."

  Efez (3, 20); Fil (4, 19);
       2011.04.19.
          A.K. 

                                                                                                                           
         
   ,,Štai Aš statau du angelus baudėjus - iš Rytų ir Vakarų... Jei tauta nusižemins ir atgailaus, sargybiniai niekuo nepakenks. Jei ne, jie užleis metėlę." 
            A.K.
  2011.05.08.