2011 m. vasario 6 d., sekmadienis

Romos kunigas, kuris surado Kristų


         
  Aš esu gimęs 1917 m. kovo mėn. 22 dieną, Venecijos mieste, šiaurinėje Italijoje. Suėjus dešimčiai metų, buvau išsiųstas į Romos katalikų seminariją Piacenoje. Po dvylikos mokslo metų, 1939 m. spalio mėn. 22 d. buvau įšventintas į kunigus.
    Po dviejų mėnesių vyresnysis, kardinolas R. Rossi, išsiuntė mane į Ameriką dirbti klebono padėjėju, naujai įsikūrusioje italų bažnyčioje, kuri buvo palaiminta motinos Cabrini vardu, Čikagoje. Ten praleidau ketverius metus, o vėliau buvau perkeltas į New Yorką. Tačiau man dar niekad nebuvo kilęs klausimas, ar mano mokymas atitinka Šventąjį raštą. Mano vienintelis rūpestis ir garbė buvo įtikti popiežiui.
   Vieną 1944 m. sekmadienį aš įjungiau radiją ir atsitiktinai išgirdau protestantišką laidą. Pamokslininkas kalbėjo iš Šventojo rašto. Buvau pasiruošęs pakeisti radio stotį, nes aš nesiklausydavau protestantiškų programų, bet nežinodamas kodėl, susidomėjęs klausiausi toliau.
    Mano senąją teologiją sukrėtė šį Šventojo Rašto eilutė: „Tikėk į Viešpatį Jėzų Kristų, ir tu būsi išganytas“. Todėl nebėra nuodėmės Šventojoje Dvasioje, jei kas tiki, kad yra išganytas.
   Aš dar nebuvau atsivertęs, kai mano mintys prisipildė abejonių dėl Romos religijos. Man ėmė labiau rūpėti, ko moko Šventasis Raštas, o ne popiežiaus dogmos ir nuostatai. Kiekvieną dieną žmonės gausiai aukodavo po 30 minučių ceremonijos, vadinamomis mišiomis, nes aš žadėjau išlaisvinti jų giminių sielas iš skaistyklos ugnies. Bet kiekvieną kartą, kai aš pažvelgdavau į didelį kryžių ant altoriaus, atrodė, kad Kristus sako: „Tu apgaulingais pažadais pasisavini sunkiai dirbančių vargšų pinigus. Tikinčiųjų sielos neina į kančių vietą, nes esu sakęs: „...Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje, jau nuo dabar, sako Dvasia, jie ilsėsis nuo savo vargų“ (Apr 14, 13). Ir nereikia kartoti kryžiaus aukos, nes Mano auka buvo visiškai atlikta. Mano išgelbėjimo darbas yra tobulas, ir Dievas jį pašventino, prikeldamas mane iš mirties: „Nes jis viena auka padarė pašventinamuosius tobulus per amžius“ (Žyd 10, 14). Jei jūs - kunigai ir popiežius, turėtumėte galios išgelbėti sielas iš skaistyklos mišiomis ir atlaidais, kodėl jūs laukiate, kad jums duotų už tai pinigų?“
   Daugiau negalėjau pažvelgti į Kristų ant altoriaus. Kai mokiau, kad popiežius yra Kristaus vietininkas, Petro įpėdinis, neklaidinga uola, ant kurios pastatyta Kristaus bažnyčia, man rodėsi, kad balsas vėl kalbėjo:
   „Tu matei popiežių Romoje, jo didelius ir turtingus rūmus, jo sargybas, žmones, bučiuojančius jo kojas. Ar tu tikrai tiki, kad jis Man atstovauja? Aš atėjau tarnauti žmonėms; aš ploviau mokinių kojas, neturėjau kur priglausti savo galvos. Žvelk į mane ant kryžiaus. Ar tu tikrai tiki, kad Dievo bažnyčios pamatas yra žmogus, kai Biblijoje aiškiai sako, kad Kristaus vietininkas žemėje yra Šventoji Dvasia, bet ne žmogus? (Jn 14, 26). Ta uola yra Kristus. Jei Romos bažnyčios pamatas yra žmogus, tai ji nėra mano bažnyčia.
   Aš mokiau žmones eiti pas Mariją, pas šventuosius, užuot raginęs juos eiti tiesiai pas Kristų. Bet vidinis balsas klausė: „Kas tave atpirko ant kryžiaus? Kas užmokėjo tavo skolas, išliedamas savo kraują? Marija, šventieji, ar aš, Jėzus? Tu ir daug kitų kunigų netiki škaplieriais, novenomis, rožiniais, statulomis, žvakėmis, bet jūs juos laikote savo bažnyčiose, nes jie yra geras pajamų šaltinis. Bet aš nenoriu jokios prekybos savo bažnyčioje. Tikintieji turi mane garbinti tiesoje ir dvasioje. Pašalinkite šituos stabus“.
   Klausykla man buvo ta vieta, kurioje abejonės mane kankinte kankino. Žmonės ateidavo pas mane, klaupdavosi ir man išpažindavo savo nuodėmes, o aš kryžiaus ženklu užtikrindavau turįs galios atleisti jų nuodėmes. Aš, nusidėjėlis žmogus, savinausi Dievo vietą, Dievo teises, todėl nekeista, kodėl nepaprastas balsas veržėsi iš manęs, kaltindamas: „Tu apiplėši Dievo garbę. Jei nusidėję žmonės nori gauti nuodėmių atleidimą, jie turi eiti pas Dievą, o ne pas tave. Žmonės  nusižengė Dievo įstatymui, todėl Dievui jie turi ir išpažinti savo nuodėmes. Todėl Dievo jie turi prašyti atleidimo. Joks žmogus negali atleisti nuodėmių, kaip tik Jėzus, tik Jis atleidžia jas.“ „Tu praminsi Jį vardu Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 21). „Nes neduota žmonėms kito vardo po dangumi, per kurį mes turėtume būti išgelbėti” (Apd 4, 12). “Nes vienas yra Dievas, vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, žmogus, Kristus Jėzus“ (1 Tim 2, 5).
    Nebegalėjau ilgiau likti Romos katalikų bažnyčioje, nes nebenorėjau tarnauti dviem valdovams, popiežiui ir Kristui. Aš nebegalėjau tikėti dviem priešingais mokslais: tradicija ir Biblija. Turėjau pasirinkti Kristų ar popiežių, tradiciją ar Bibliją. Ir aš pasirinkau Kristų ir Bibliją. Romos kunigystę ir religiją apleidau 1944 metais ir dabar esu vedamas Šventosios Dvasios skelbiu Evangeliją katalikams, laikau paskaitas universitetuose, kalbu apie Dievą viešuose susirinkimuose, raginu krikščionis atsisakyti baimės ir visomis išgalėmis stengiuosi laimėti juos Kristui.

Joseph Zacchello  

2011 m. vasario 4 d., penktadienis

Apie Bažnyčios vidaus ir išorės priešus

 Religijos dvasia              

   Kai tu matai, kad žmogus prie tavęs artėja šypsodamasis, tu  net neįtari, kad jis nori tave užpulti. Bet jei jis eina link tavęs grėsmingai išsišiepęs ir nešinąs kuoka, turbūt ginsies, jei turi sveiko proto ar drąsos. O jei tavo vaiką puls pasiutęs šuo kur kieme ar laiptinėj, negi leisi kad vaikui įkąstų?! O juk taip būna. Kur? – paklausi tu. Pas mus, Lietuvoj, tavo – mano namuose. Galų gale – Bažnyčioje.  
***
      Kartą svečiavomės pas seserį Kristuje vienam Lietuvos miestelyje. Mes ruošėmės žiūrėti video, kai jos sūnus užsiropštė ant lovos su Kristų kompromituojančią knyga, kurioje aprašomi niekada nevykę Jėzaus gyvenime ,,faktai"... Ir tai vyksta tikinčiojo bute, kur jam duota visa valdžia.
     ...Kad ,,mums duota visa valdžia mindžioti skorpionus“, kurių daugelis net nematė, tuo nieks neabejoja, ir kad gyvates reikia nusipurtyti, tai aišku kiekvienam... Nors ir čia praktikos retas kuris turim.
      O šiuo atveju pas seserį Kristuje buvo ne pasiutęs šuo, net ne sesės Kristuje vaikas, ne miško gyvatė, bet gyvatė iš pragaro. ,,Tai reikėjo gerai užtvoti ar prispausti šliužą, kol nepradėjo kandžiotis“, – pasakysi tu. ,,Taip, reikėjo... Įkrėsti, tik ne sesei, bet vaikui" pasakysiu aš. Ko? Beržinės košės... Kodėl? Todėl, kad vaikas yra tau duotas, kad jį auklėtum, o ne jis tave, ir juo labiau koks velnias kieme ,ar jam už nugaros pasislėpęs. O sesei (ar broliui) galima ir reikia ,,įkrėsti“ ne su kuoka, bet žodžiais, paaiškinimais bei pamokymais.
      Įkrėsti reikia velniui. Atsisakyti duoti jam vietos. Ir jis bėgs. Arba pasipriešinti žmogui, kuris yra jo netiesioginis indas. Gal net atsisakyti to žmogaus teikiamų paslaugų, kurias jis teikia lipšniai ir metodiškai, kad galėtų įslinkti ir išsikeroti kaip piktžolių krūmas. O jei jam atrodo, kad jo veikla yra svarbesnė už kitų, paprašyti mėnesiui kitam palaukti už durų.
      Religinė dvasia, kuri bus paskutiniųjų dienų didžiausias šventųjų priešas, ir yra  tokia: meilikaujanti ir lipni, kaip smala ant bato. Arba dėlė pade. Lenkai turi gerą terminą ,,panibratstvo...“ Jo reikšmė maždaug tokia – saldžiai prisigerinti (kad ir padarant ką nors naudingo) turint savo tikslų, dažnai net sąmoningai nesuvokiant jų.
      Kadangi mes žinome, kad kova vyksta ne su kūnu ir krauju, (Efez 6, 12), tai  ir suprantame, kad žmogus, kuris turi panašių savybių, gali nesuvokti, kas stovi už jo poelgių ar norų, kas jų autorius. O juos dažnai inspiruoja kontrolės ar pavydo  (Kaino) dvasia, demonai, pašaukti sunaikinti mūsų pašaukimą ir potencialą Kristaus kūne.
      Pavydas yra viena iš religijos dvasios varomųjų jėgų. O pavydo tėvas yra išdidumas. Ir kas, jei ne išdidumas, buvo Liuciferio kritimo priežastis. Liuciferio vienas vardų – šviesą nešantis.
      Apie šviesą. Šviesa, kurią neša Kristus, apšviečia mums išgelbėjimo kelią pas Dievą, Jėzaus Kristaus Tėvą. Jėzus sakė: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą“, Jono (8, 12). Sekančius šviesa, kurios autorius – „šviesą nešantis“, ji apakina ir nuveda patikliuosius į pražūtį, nes pats šėtonas apsimeta šviesos angelu (2 Korintiečiams 11, 14). Ir tada Dievas yra priverstas teisti suvedžiotojus ir patikliuosius: „Liepsnojančioje ugnyje Jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai“, 2 Tesalonikiečiams (1, 8). Čia užuomina į tai, kad religijos dvasiai reikia nedelsiant pasipriešinti, kai tik užčiuopi jos užuomazgas... Ir dar tai, kad  tokia Bažnyčia bus teisiama, nes Dievo teismas prasideda nuo Jo namų... 
     ***   
      Teko bendrauti su vienu teisuoliu. Jis bandė save pavaizduoti tokiu gerutėliu, kad net koktu darėsi. Pasakiau jam, kad jei tu giriesi, jog negeri, nerūkai, turi šeimą, rūpiniesi ja, ir todėl esi tinkamas kandidatas į Dangų, tada Jėzus veltui mirė ant Kryžiaus, sumokėdamas tokią kainą už žmonijos išgelbėjimą! Nejau manai, kad taip išsigelbėsi? Išgelbėjimas ir amžinojo gyvenimo dovana yra duodami veltui, tikėjimu į Viešpatį Jėzų Kristų ir Jo atliktą auką ant kryžiaus!
      Daugelis sako, kad jie yra geri, – daro gerus darbus, vaikšto kiekvieną sekmadienį į bažnyčią ir panašiai. Kelias pas Dievą nėra grįstas vien morale, gerais darbais ar meile gyvuliukams. Vienintelis su Dievu susitaikyti kelias yra per Jėzų Kristų, Jo Sūnų. Visi kiti yra labirinto vingiai, keleliai ar klystkeliai!
      Ši dvasia (religijos) būtent taip ir elgiasi. Religijos dvasia grindžia savo santykius su Dievu per asmeninę discipliną, o ne maloninga Kristaus auka. Motyvacija taip daryti gali būti baimė arba išdidumas, arba abu kartu.
      Išdidumas ir buvo pagrindinė Liuciferio kritimo priežastis. Baimė ir išdidumas yra pagrindiniai kritimo rezultatai, o išlaisvinimas iš jų, tai gana ilgas procesas. Jezabelė buvo karaliaus Achabo žmona ir labai religinga moteris, kaip rusai sako ,,nabožnaja“, bet atsidavusi pagonių dievams – klaidingai religijai (1 Karalių 18). Šios dvasios šaknys eina taip giliai, kad užima daug laiko atgailauti ir būti išlaisvintam iš jos.
      Bet netgi duodamas laiko jai atgailauti, Viešpats pats priekaištavo Tiatyrų Bažnyčiai dėl Jezabelės toleravimo (Apr 2, 20–21).
      Todėl mes galime būti kantrūs su žmonėmis, kurie turi religijos dvasią, ir duoti jiems laiko atgailauti, bet širdyje neturime toleruoti jų tarnavimo, kol laukiame. Jeigu šiai dvasiai nėra staigiai pasipriešinama, ji pridarys Bažnyčiai, mūsų tarnavimams, šeimoms ir mūsų gyvenimams daugiau žalos, negu bet koks kitas užpuolimas, kurį galime patirti. 
***
      Dar kartą apie nuodėmę ir Bažnyčią. Tad, aišku, jei yra priešas, – o nuodėmė ir yra vidaus priešas Nr. 1– tai jis turi ir savo metodus, kuriais kovoja. Jei jis veikia inkognito, o tai yra religinės dvasios tikslas, – būti neatpažintai, – tuomet ją apšvietus, ji maskuojasi dideliu tikėjimu. Jei pasakysi, kad tas tikėjimas tėra tik priedanga jos netyriems motyvams (pvz., Sapfyra ir Ananijas), tai ji, išsigandusi kad ją gali demaskuoti, iš baimės puls tuos, kurie bandys nuplėšti nuo jos kaukę. Bet kokia nuodėmė, ją palietus, arba maskuojasi, arba puola. Ką daro šuo iš baimės? Loja, o jei jo nebijo, puola ir kanda.
      Taip ir žmogus užkluptas nuodėmiaujant – ginasi. Jei nepavyksta kumščiais, ne ta svorio kategorija – bandys apkalbom apšmeižti tą, kuris jį demaskuoja – ,,o pas jį (ją) buvo tas ir anas“ ir t. t. Panašiai Adomas apkaltino žmoną, o žmona – gyvatę.  O kažin ką apkaltino gyvatė? Jei ir tai nepadeda, tai žmogus  (nuodėmė jame) arba prisiima aukos povyzą, kad jo visi gailėtųsi, arba skundžia visus ir kritikuoja viską iš eilės.
      Iš istorijos ir patirties žinoma, kad auka, kuriai ilgai buvo bandoma padėti, bet ji dėl tam tikrų priežasčių nepasikeitė – išdidumas, nenoras keistis ar kiti jai yra per menki dėl jos išpūsto pažinimo: instituto baigimo, kažkokių prigimtinių talentų – dažnai pereina į puolimą ir iš aukos tampa užpuolėju, persekiotoju.
      Yra matomos nuodėmės, tokios kaip paleistuvavimas, girtavimas, rūkymas ir t. t. Bet dar pavojingesnės yra nematomos nuodėmės – gobšumas, godumas, pavydas. Pavydas gimdo neapykantą. Neapykanta perauga į keršto troškimą ir reikalauja išeigos. Jau minėjau, kad pavydas privertė Kainą nužudyti Abelį.
      Pavydas, kurio šaknis yra išdidumas, pavertė Liuciferį šėtonu. Nuodėmė ir Dievo vaikus gali paversti velnio vaikais. Taip buvo Judui – parsidavė už 30 skatikų. 
     ***  
      Matomas priešas ne toks pavojingas, kaip nematomas. Religijos dvasia turi daug padėjėjų, kurie padeda griauti Bažnyčią. Viena jų – Jezabelės dvasia. Ši dvasia tokia klastinga, kad net didžiausi Dievo vyrai suklumpa prieš ją. Jos dispozicijoje yra tokios dvasios, kaip lezbijanizmas ir homoseksualizmas. Ši dvasia, tai ne moteris, ir ne vyras, tai ketvirto išmatavimo priešas, dažnai tūnantis mumyse. Gal kas pasakys, kad mes esame Viešpaties šventykla, ir mumyse negali tūnoti jokios dvasios. Ir dar kaip gali...
      Iš tiesų, mes esame Šventosios Dvasios šventykla, todėl joks amoralumas neleistinas nei mūsų akims, nei širdims: ,,Saugokitės ištvirkimo! Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?“, 1 Kor (6:18,19). Ir kitoje vietoje: “...joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės“, Ef (5, 5).
      Be to mes ir esame Bažnyčia. Bažnyčia tai ne pastatas, o mes, tikintieji, mūsų širdis. Ir net kai esame namie, mes vis dar esame Bažnyčia. Jei mes žiūrime amoralią TV programą, mes garbiname Jezabelės dvasią, toleruojame amoralumą.
      Jei vyras baiminasi savo valdingos žmonos, jis garbina Jezabelės dvasią. Surinkime nesunku garbinti Viešpatį, bet kas vyksta, kai mes išeiname už pastato ribų? Privalome visų pirma pasipriešinti šiai dvasiai savo protuose. Kiekvieno mūšio pergalė prasideda mūsų ,,protuose ir širdyse“. Bet taip pat privalu prisiminti, kad toleruojančius Jezabelės dvasią Viešpats baus ligomis ir net mirtimi.
      Vyrams. Jezabelės dvasios auka dažniausiai tampa žmogus, kurio sielą Jezabelės dvasia įstengia pripildyti silpnumo ir baimės. Silpnumas, o ypač baimė, tai demono, kurio vardas Ahabas, ginklai. Ahabas, tai tas, kuris ,,perduoda valdžią Jezabelei“. Nors Ahabas buvo karalius, iš tikrųjų viską valdė jo žmona Jezabelė. Vyras, kuris nesugeba vadovauti savo šeimoje, teisingai panaudoti savo dieviškos, globojančios valdžios, nesugebės panaudoti dvasinės valdžios ir kitose sferose. Tokiam vyrui reikia atgailauti dėl baimės ir ryžtingai bei švelniai įvesti tvarką savo namuose.
      O kas yra ,,tikroji" valdžia, pvz., namuose? Tai visų pirma atsakomybė – mokesčiai už butą, finansų ekonomika ir vykdoma globa: namų ir žmonos gynimas – atsirasti reikiamu laiku reikiamoj vietoj. Visa tai vainikuoja vyriškai dieviškas rūpestis su meile. Dieviškos valdžios pamatas – meilė. Būti šeimos galva reiškia, kad vyras su meile prisiima atsakomybę už savo šeimos būklę. Bet jokiu būdu tai ne despotiškas viešpatavimas savo žmonai. Poros turi drauge spręsti visus reikalus, kad būtų draugai ir džiaugtųsi meile bei atviru bendravimu.
      Moterims. Ieškodama Kristaus romumo, moteris nugali Jezabelės pasipūtimą. Yra dieviška tvarka, ir moteris turi įžvelgti Dievo išmintį bei gerbti vyrą kaip savo galvą. Nes kitaip, pakėlus prieš vyrą ranką, ji gali paprasčiausiai lūžti.
      Jei moteris netekėjusi, ji kaip Viešpačiui turi paklusti tai tvarkai, kurią Dievas nustatė Bažnyčioje ir namuose. Jos nuolankumas ir taikingumas patarnaujant kitiems, yra ženklas, kad Jezabelės prigimtis sunaikinta (Fil 1, 28).
      Ir visų pirma, tokia moteris turi atsisakyti geidulingai rengtis, kalbėti familiariai, meilikaujančiai ir viliojančiai. Nes antraip prisistatys atitinkamos dvasios – viliojanti, familiarios, paleistuvystės, geismo ir t. t. Todėl, kiek mes panėšėjame į Kristų,  ir nulemia, ar nugalėsime Jezabelę.
  
Jezabelės dvasios taikiniai 
 
      Kadangi Jezabelės dvasia yra žiauri, nepriklausoma ir nepaprastai ambicinga, ji nori būti pranašiausia bei viską kontroliuoti. Išvertus  šį vardą, jis reiškia ,,nesugyvenama“ – t. y. ji atsisako su kuo nors ,,gyventi drauge“ arba ,,sugyventi“.
      Jezabelės nesurasite ten, kur ji negali dominuoti arba kontroliuoti santykių. Jei ji ir atrodo nuolanki tarnaitė, tai tik tam, kad galėtų prastumti savo planus, įgyvendinti savo troškimus. Savo širdyje ji nenusileidžia niekam.
      Jos didžiausi priešai yra Dievo pranašai, Žodis ir nuoširdi tikinčiojo atgaila. Jezabelę dėl jos rafinuoto sugebėjimo manipuliuoti, ypač traukia moterys dėl jų sielų unikalumo. Tokia moteris gali viešai pažeminti savo vyrą, išjuokti jį, kad po to galėtų, pasinaudodama jo baime būti viešai išjuoktam ar pažemintam, kontroliuoti jį. Bet vyrų nenaudai pasakysiu tai, kad moterys per nesaugumą ir neteisingai naudojamą vyrų valdžią dažnai tokiomis ir tampa. Ir nors dėl to, kad tokios moterys dažnai nusivylusios vyrais, ši dvasia ir atakuoja jas, bet tai neduoda moteriai pagrindo žeminti vyro, ir dar kitų akivaizdoje.
      Galutinis Jezabelės dvasios tikslas – kontrolė. Ir tam ji meistriškai panaudoja net seksualinę aistrą šeimoje,,jei nepadarysi to ar ano, tai negausi to ir to...“ 
   
Kitos sferos, kuriose reiškiasi Jezabelės dvasia:
  1. Pramogų verslas;
  2. Madų pasaulis;
  3. Mokyklos ir aukštųjų m-lų filosofijos fakultetai;
  4. Politika;
  5. Visuomenė: tai ji (Jezabelės dvasia) visuomenėje inspiruoja abortus, amoralius įstatymus, tokius kaip gėjų santuokų įteisinimas ir t.t.
      Bažnyčios lyderiai turi būti labai atidūs, nes ši dvasia sieks užimti lyderių pozicijas. Jėzus apibūdino Jezabelę, jog ji ,,sakosi esanti pranašė“ (Apr 2, 20). Moteris gali būti pranaše, ji gali būti patepta lyderė, bet jei ji nuolat reikalauja pripažinimo – lenda ir kišasi ten, kur jos nekviečia, o kai dar pradeda manipuliuoti, tuomet reikia saugotis. Bažnyčioje ši dvasia nusitaikiusi į šlovinimo lyderius, į pastorius, ketindama paversti juos diktatoriais, kurie kontroliuotų Bažnyčią. Ji taip pat taikosi į moterų tarnavimus, nes jie tam tikra prasme yra žymiai platesni nei kiti. 
 
Mūsų ginklai:
  1. Dvasios kalavijas – Dievo Žodis (Efez 6, 17);
  2. Malda už šventuosius Bažnyčioje (Efez 6, 18);
  3. Malda už krikščionis, esančius bendruomenėse;
  4. Nuoširdi tikinčiųjų atgaila.
      Be abejo, prieš tai priešas gali siųsti savo tarnus – kiršinimo, apkalbų, įtarumo ir kitus demonus, kad sukiršinti bendruomenę. Bet kovodami Dievo ginklais su Jezabelės dvasia pagundymų metu, mes tapsime išties pavojingi šiai dvasiai! Ir matydama, kad jai atkakliai besipriešint, velnio belaisviai yra išlaisvinami, netrukus atstos nuo mūsų! 
      *** 
    Žmonės, nesusijungę su Galva, Kristumi, bet turintys stiprius ryšius su kūnu, – (sovietų laikais tai dar buvo vadinama ,,blatu“), kurie juos apraizgę kaip vijokliai medžius, – net neįtaria, kad kai kurie ,,vijokliai" yra kaip siurbėlės, siekiančios išsiurbti iš sveiko medžio syvus. Tai dažniausiai sieliniai, grynai žmogiški ryšiai, kurie yra labai pavojingi, nes kas gera sielai, nebūtinai gera dvasiai...
      ...Kadangi religijos dvasia yra demonas, atsiverdamas tokiam žmogui, tu išduodi savo paslaptis velniui, – būtent tas demonas ir nuneša žinią apie tavo planus šėtonui. O po to mėnesių mėnesiais stebiesi, kodėl tai, ką Dievas įdėjo į tave ir liepė tau daryti, nejuda iš vietos!?
      ,,Pasidalijęs su draugu, atsikratysi problemų“ – sako pasaulis. O aš tau sakau, – Viešpačiui atsidenk, jis yra Tas, kuris geriausiai supras tave, atsakys į tavo problemas ir tau patars. O nuo tavo begalinių atsivėrimų gali tik pastoriaus galva ištinti. Lyderis taip pat žmogus. Be to, kalbėdamas (kad ir Dievui) prieš brolį, kuris tau nepatinka ar neįtinka, tu užimi brolių kaltintojo vietą. Galiausiai tai yra apkalbos.
      Tie, kurie valdomi religijos dvasių, gali bandyti mus pražudyti visais įmanomais būdais, išskyrus fizine mirtimi. Šmeižto atakos, sukurstytos prieš bažnyčias ir tarnavimus, tai tos pačios Kaino dvasios, kuri privertė nužudyti brolį, pasireiškimai. Štai taip. Tad žiūrėk su kuo bendrauji ir kam atsidengi!
      Per žmogiškus ryšius, dažniausiai sielinius – ,,gal tau reikia to ar ano...“, ir įklimpstama į klampius tarpusavio ryšius. Reikia turėti ir savigarbos, kad išlaikyti atstumą einant pas ką nors į svečius, ar kviečiantis ką nors pas save. Tai vadinama taktu, o jei norit – etiketu. Net karaliai žino, kad svetimoj šaly juos apsaugos etiketas, na, ir keletas sargybinių... Pastoriams reikia leisti ir pailsėti, o ne nuolat lįsti pas juos su vietinės reikšmės apreiškimais.
      Ir išsigelbės ne tie, kurie pas pastorių gers kas vakarą arbatą, kalbėsis su juo ,,skaipu“ dažniau nei su Viešpačiu, bet tie, kurie, atvėrę Kristui duris, pakvies Jį į namus ir vakarieniaus su Viešpačiu. Kalbėkitės ,,skaipu“ su Viešpačiu, o ne su lyderiais, vis klausdami kaip maži vaikai, ką ir kaip daryti. O kai kada ir patys turite pasakyti jiems, ką ir kaip padaryti. Jei klausia. Kai kada ir kai neklausia...
      Bet ir Viešpačiui savo apkalbų nekiškit, ten Malonės sostas. Prie jo velnias, brolių kaltintojas, gali prieiti su apkalbom tik per mus, per mūsų dvasias. Tu prašyk Viešpaties, kaip pamilti, kaip savo širdį pakeisti, kaip iš akmeninės širdies ją padaryti kūniška...
      O įsakymas: ,,Mylėk savo artimą kaip save patį...“, – taip pat nereiškia, kad reikia artimam pataikauti matant, kaip jis eina į pragarą apsikabinęs nuodėmę... 
***
      Visų pirma mes turėtume stiprinti savo ryšius su Galva, Kristumi, o iš tos stiprybės pareis ir tvirti ryšiai su kūnu, tikra vienybė, neturinti nieko bendro su pionieriškai komjaunuolišku vienodumu. Tokia seka teisinga, nes Viešpaties tikslas – stipri Bažnyčia iš tvirtų karių, o ne ,,vištų vištidėje". Ne fazanai ar povai, išsičiustiję kaip kurtiniai prieš tuoktuves, bet Dievo žmonės, pažįstantys savo Viešpatį ir pasiruošę dėl Jo atlikti bet kokią užduotį. ,,Ir jie nugalėjo jį savo liudijimo žodžiu, Avinėlio krauju ir negailėjo savo gyvybės net iki mirties“ Apr (12, 11). Ir ne pastorių nugalėjo – ,,dokonal“ savo klausimais, ar brolį apkalbom ir šmeižtais, bet brolių kaltintoją – šėtoną
      Bažnyčia, kuri pati turėtų būti vieta sužeistiesiems iš pasaulio, tapo savo pačių sužeistųjų gydymo vieta. Patys muša, o po to gydo! Paradoksas. Kodėl? Tėvai, kurie patys būdavo vaikystėje žeminami ir ujami, neišsigydę, o kai kurie tokių pačių bažnyčių ,,tėvų“ – lyderių sužeisti pačioje Bažnyčioje, užima lyderių vietas (dėl pinigų pertekliaus ar užimamos vietos visuomenėje, o gal žmonos darbo Seime ar savo ilgo liežuvio dėka), ir toliau daugina ligonių skaičių. O tada, daugėjant ligonių skaičiui, reikia didesnių ligoninių – bažnyčių, ir taip pasaka be galo. Stato vis didesnius pastatus, kai iš pradžių reikia širdies pastatą pasistatyti.
      Mes iš savo rakurso, iš šalies, daug ką matome, kas ne taip, ir bandome taisyti, padėti kur reikia. Matome, kas negerai, kol kas... Bet atėjus laikui tai susiniveliuos, ir mes nebematysim. Nes tai taps norma. Įpročiu. O tada Šventoji Dvasia išeis iš Bažnyčios, ir liks tik religinė organizacija. Tik! Nes neklausėm sargybinių! ,,Titaniko“ vadovybę daug kartų bandė įspėti, kad saugotųsi ledkalnių, bet sargybinių nieks nepaisė. Beje, aisbergo tik viršūnė matyti, o apačios ne. Bet būtent apatinė dalis ir yra pavojingiausia, nes jos nematai ir nežinai, kokio ji dydžio, kokia konfigūracija ir t. t. Ta nematoma dalis ir yra dvasinis pasaulis, kuriame mes gyvename, tik kol kas kūnu. Ir  dėl to nematome visų anapusinio pasaulio mums paspęstų pinklių ir spąstų.
      Galime tik melstis: ,,Viešpatie, padėk išvengti priešo paspęstų spąstų ir sėkmingai juos apeiti. Duok išminties ir supratimo dvasią, kad išeiti nugalėtoju. Amen!“
      Bažnyčiose sargybinių vis dar  yra, tik ar jų klausoma? Juos mes stengiamės nuslopinti arba išguiti iš Bažnyčios, kad tik nekalbėtų tiesos, todėl bažnyčios ir tuščios, nes skėriai ėda derlių, o ir jose kovojama dėl vietos ir padėties, kai žmonės tuo metu eina į pragarą.
      Valdžia Bažnyčioje yra skirta apsaugoti ir paruošti dvasinius vaikus savarankiškam gyvenimui. Bet ji nėra lyderių konkurencijos vieta: ,,Karūnos nešiojimo kursai“ arba patarimai: ,,Kaip pakišti koją lyderiui, kad jis krisdamas galvos nenusisuktų, o iškeltų tave į aukštesnę vietą Bažnyčioje...“ O juk net pasaulyje suprantama, kas yra tarnystė. Beje, galima ant bažnyčios kupolo užkelti tokį (ią), o iš ten aukštai matyti...
      Religijos (o ji kartu ir kontrolės) dvasia, iš pradžių prisigerina, ieškodama savo, o po to, kai nepavyksta pasiekti tam tikrų tikslų, specialiai supyksta, nes lygtai ,,pas jus nėra meilės“ ir t. t., ir išeidama išsiveda dalį tikinčiųjų, dažniausiai neįsitvirtinusių Viešpatyje. Arba sugriauna tai, ko nestatė. Tai religijos dvasios, didžiausio tikinčiųjų priešo, metodas. Tokia yra ir kai kurių judėjimų iš svetur (Vitnes'o Li,  V. Branhaimo, ,,Jedinstvinikų'' Jesus Only or Oneness Pentacostals Church International [UPCI] ir kt.) taktika – susidraugavus, neužilgo susipykti, kad po to pasigrobti dalį tikinčiųjų, dažniausiai neįsitvirtinusių tikėjime.
      P. S. Bažnyčia, garbinanti religijos dvasią, bus teisiama. 
 

2011 m. vasario 1 d., antradienis

Ne už to ištekėjau…   Pragmatiškos vedybos  
 
      Naujajame Testamente galima rasti tokius žodžius apie meilę: ,,Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13, 4–8). 
      Ši vieta Šventajame Rašte dar vadinama himnu nesavanaudiškai meilei. Ir iš tiesų, ar begali būti gražesnių eilučių nuostabiausiam jausmui – meilei išreikšti! Manau, su tuo sutiks daugelis. Štai koks kelrodis yra duotas žmonijai daugiau kaip 2000 metų. Į jį verta žvilgčioti dieną naktį…
      Meilė yra galingas stimulas ir sudarant įvairius žmogiškus darinius: santuokas, sąjungas. Dariniai, sudaryti iš prievolės ar baimės, yra priešingi meilei, ir nors tobula meilė išveja baimę (1 Jn 4, 18), baimių – mirties, senatvės, finansinio kracho, nesėkmingų vedybų ir kitų – žmogaus gyvenime dar gana daug.
Tad suprantama, kad kliūčių vienam didžiausių palaiminimų šioje žemėje – šeimai sukurti ir ją išlaikyti, yra nemažai. Gilioje senovėje tos kliūtys dar buvo karas, badas, maras.
      Gal dabar padėtis vis dėl to pasikeitė? Žinia, vedant ar tekant – sudarant santuoką – kaip kraitį gauname ne tik gyvenimo draugą, bet ir šeimos, kurioje išaugo sutuoktinis, tradicijas, kultūrą, bendravimo įpročius ir… uošvius. Vienų jie vienokie, kitų – kitokie. Geresni, blogesni, turtingi ir nelabai… Dėl vienų mes džiaugiamės, dėl kitų daugiau kenčiame. Sudarius dviejų žmonių sandorą – santuoką, privalome vienas kitą gerbti, nes be pagarbos negali būti jokių tarpusavio santykių: tolerancijos, susikalbėjimo, bet svarbiausia – meilės! Be pagarbos negali būti statomas joks, net mažiausias tarpusavio supratimo tiltelis.
      O kartais norint iškęsti vedybas su išskaičiavimu, arba kitaip sakant, paversti pragmatiškas paliaubas vedybiniame gyvenime tikra ramybe ir taika, reikia iškęsti skausmą ir kančias. O jei ne, imamasi ryžtingų veiksmų.                            
Įstojęs į kokią sąjungą ar organizaciją, – to nori, ar ne – tampi jos darbų, vertybių ir ideologijos dalininku – kas pilama ant galvos, nuteka ir ant kūno. Jei tos vertybės neverčia tavęs keisti lytį ar nuolat kęsti nepamatuotą uošvių kišimąsi į tavo šeimos reikalus, dar nieko... Bet kada taip atsitinka, tada kyla sveikas noras pasakyti naujiems ,,tėčiams“ ir ,,mamoms“ – darykite tvarką savo namuose, o mes patys susitvarkysime!
     O jei uošviai įtakingi, plačiai išsikeroję ar tiesiog pikti neišmanėliai? Tada ir prasideda! Jie ir toliau bando – ar tai įsižeidę, ar vedini nesveikų ambicijų – daryti tvarką tavo namuose. Kaip drįsti mūsų neklausyti ir nevykdyti, ką tau liepiam?! Kas tu toks – vedei mūsų dukrą, tapai mūsų šeimos nariu, tai ir vykdyk viską, ką tau prisakom, nes…
      Kartais, tau nesant namuose, jie gali ateiti ir perstumdyti baldus tavo miegamajame. Na, o jei ir to ne gana ramybei išbalansuoti, imasi kitokių veiksmų – parašo į kokią instanciją prieš tave skundą, kad baudei savo neklusnų vaiką, kai šis pabėgo iš pamokų. Jei ir tai nepadeda, jie sukursto prieš tave, papirkę dovanomis ir pažadais, tavo žmoną. Vieną dieną ji pasako, kad jei nedarysi taip ir anaip, neduos tau to ar ano... Ir Pandoros skrynia atrakinama neribotam laikui. Nei iš šio, nei iš to.               
      Štai dabar tavo namuose priešas, kuris atvirai kariauja prieš tave. O kartu su jais – ir grupė draugų…
      Na, o jei yra bendras ūkis, pvz., auginate karves, kiaules… Ir tavo uošviai sukurstė prieš tave aplinkinius, kurie ,,geranoriškai“ nusprendė, kad nuo šiol nebeparduosi nė vieno paršo prieš tai jo neužregistravęs ir neįvėręs jam į ausį specialaus auskaro, apie kurį turi žinoti tavo šalies ir šalies, su kuria draugauja tavo vyriausybė, piliečiai, – net nepaskersi jo! Štai taip, tokios taisyklės!
      Na, tarkim, dėl paršo tu nusileidi… Bet naujieji tėčiai vis nerimsta. Uošvis, netyčia supainiojęs paprastą ir normalią kavinę su paranormalia, ne vieša ,,Men’s Factory“ įstaiga, įgauna keistų polinkių ir bando priversti vyriškąją šeimos dalį šokti ratelį: ,,O jūs vaikai taip darykit, kaip senelis daro...“
      Jei ir tai nesuveikia, ačiū Dievui, tautoje dar pakanka sveiko proto žmonių, tada metamas itin subtilus koziris – vieną dieną žmona nusprendžia – pasikeisiu lytį, kam man toks vyras, nei milijono, nei… Ir pareiškia nebenorinti būti moterimi, mat matė, kaip kažkur dama tapo vyru ir dar prisiteisė krūvą pinigų už tai, kad jos šalyje nepadarė tam tikrų operacinių manipuliacijų, po kurių jos fasadas ir ne tik, pradėjo panėšėti į vyro. Bet gerbiami teisėjai bei užjūrio daktarai pamiršo, ką ten užmiršo, jie net nenutuokia, kad tos moters nei siela, nei dvasia nepasikeitė – išorė tik kamufliažas, o jei norit tiesos – apsėdimas tų jėgų, kurios aprašytos kitame meilės himno autoriaus laiške.   
      Ir čia ,,aukos“ kaprizams palaikyti įsijungia visa uošvija, dar kai kurie prijaučiantys nesveikos orientacijos piliečiai, ir dabar ne tik kad kiaulės neparduosi, dabar, brolyti, tau reikia skirtis, nes tu juk nenori žmonos – pusiau vyro pusiau moters, ar taip?
      O uošviams nė motais! Jiems visai nesvarbu, kad reiks perrašyti gimimo metrikus ar panašiai – jie palaiko savo dukrelę. Kaip? Nagi, pradeda rašinėti laiškus į platųjį pasaulį, kaip čia ją skriaudžia, nesupranta, koks žiaurus vyras ir kokie neteisingi įstatymai šalyje. Laisvės, laisvės!

     ***   
      Gal dar ne visi žinome, kad tam tikri žmogaus norai nėra vien jo inspiruoti. Kieno dar, paklausite? Yra būtybės, kurios egzistuoja ketvirtame – dvasiniame matmenyje, būtent su jomis turi reikalų egzorcistai, ir ne tik jie. Štai šios būtybės – tikrai ne ufonautai – ir yra daugelio visuomenėje vykstančių daugiau nei keistų reiškinių bei katastrofų priežastis. Tad kaip dalijamės visuomenės problemomis, taip pasidalykime ir žiniomis, kas tą visuomenę įtakoja!
      Brangieji! Egzistuoja sutemų jėgos, bet šiuo atveju mano noras būtų toks – jei pripažįstame, kad mūsų perskaitytas himnas meilei yra neeilinio grožio, kuriam vargiai ar rasime analogų, – žmogus, parašęs šį himną, yra apaštalas Paulius – tada galim perskaityti ir jo parašyto laiško ištrauką Mažosios Azijos Bažnyčioms (Ef 6, 11–12). Šįkart aš jos plačiai nekomentuosiu – yra krikščioniškas GNC, ,,Marijos radijas“, žurnalai ,,Tapati“, ,,Artuma“, ,,Gyvieji Šaltiniai“, laikraštis ,,Ganytojas“ – ten galima plačiau pasiskaityti apie visas mus dominančias temas.
      Nors galima ir atskleisti tai, kas žinoma nuo seno, ir pasidalyti tuo, apie ką Bažnyčia dabar jau kalba atvirai, juolab, kad ne kartą teko akis į akį susidurti su šitomis jėgomis per egzorcizmo seansus.
      Laiške yra tokie žodžiai: ,,Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su <...> tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis…“ (Ef 6, 12). Kaip tvirtino įžymūs karvedžiai, priešo armijos pažinimas – pusė pergalės!
      Dvasinės blogio jėgos – tai piktosios dvasios, kurių yra daugybė rūšių. Šios būtybės sukelia žmonėms emocines krizes, blogus įpročius, lytinius iškrypimus, fizinius skausmus ir įvairias negalias! Šios būtybės yra kontroliuojamos šėtono (didžiausio Dievo ir žmonių priešo), ir yra pasiųstos sugriauti žmogaus asmenybę. Šie demonai kankina, vargina, žeidžia, o kada jiems pasiduodama, jie gali visiškai užvaldyti asmenybę (apsėsti). Jie neturi savo fizinių kūnų, todėl ieško kūno, per kurį galėtų išreikšti save. Pirmenybę jie teikia žmogaus kūnui, bet gali apsigyventi ir gyvuliuose, ir namuose! Jie sukelia avarijas keliuose – policija, o taip pat ir ne vienas vairuotojas, gerai žino padidintos rizikos (avaringumo) zonas įvairiuose keliuose, miestų vietose. Naujoji Lietuvos turistų ,,Meka“ – Merkinės piramidė – tų pačių jėgų inspiruota.
      Kiek žmogus pasišovęs daryti blogį, – suprasdamas tai ar ne, tiek blogis – piktosios dvasios tarpsta jame ir yra žmogžudysčių bei įvairių nusikaltimų iniciatorės. Todėl labai blogai, kai per televiziją skaitomi ir sudarinėjami horoskopai, buriama, rodomos būrėjos ir liaupsinamas jų gyvenimo būdas, kviečiami ekstrasensai ir net šamanai… Būrimas, astrologinės prognozės – tai bendravimas su piktosiomis dvasiomis. Štai su kuo kontaktuoja mūsų TV laidų ,,herojės“, veikiau flirtuoja – su dvasinėmis blogio jėgomis! Patikėkite, gyvenant blogio apsuptyje toks flirtas reiškia tikrų tikriausią pražūtį. Neatsivertusiam žmogui tai gal tik nuotykis, ir jei griūna jo gyvenimas (daug likimų ir gyvenimų dar grius, jeigu šalyje nebus sustabdyta būrėjų ir astrologių invazija į mūsų gyvenimą), tai nurašoma likimui. 
      Bet atgimę iš naujo, tikintieji Kristumi žino, kad gyvenimas griūna ne likimo, bet jėgų, stovinčių už tų žmonių, kurie jums buria, paveikti! Ir alternatyvos čia nėra – flirtas su blogio jėgomis vadinasi magija, o tai – okultizmo sfera. Tiek juodoji, tiek baltoji magija – perdažyta juodoji – yra mūsų gyvenimo spąstai, arba nemokamas sūris pelėkautuose.
      Vien tik pagalvojus darosi bloga, kas būtų, jeigu vestum moterį, kuri yra paveikta šio viduramžių amato subtilybių…

     ***        
      Štai taip galima tapti ne tik normalios, bet ir amoralios šeimos nariu. Daug kas įvyksta dėl nežinojimo, bet kai kas įvyksta ir iš anksto kai kam suplanavus…
      Net biznyje yra galimybė tapti melo bendraautoriumi. Kaip? Pavyzdžiui, reklamuojant kokį nors gazuotą vandenį tvirtinti, kad jis yra kalcio panacėja tarp kitų produktų! Nors kompetentingame medikų leidinyje aiškiai parašyta, kad visi gazuoti gėrimai dėl didelio angliarūgštės kiekio, kurių pH yra mažesnis nei 3,5, patekę į organizmą skatina šlapimo išsiskyrimą. Anglies dvideginiu prisodrinti gėrimai didina organizmo rūgštingumą, dėl kurio mažėja kūno skysčių kiekis, ir iš mūsų organizmo išpumpuojamas tas pats kalcis, dėl kurio mums rekomenduojama gerti tą gazuotą vandenį.
      Netekus daug skysčių, o su juo ir daugybės svarbių mineralų – Ca, Na, K, Mg – didėja kaulų retėjimo galimybė. Štai ką mums siūlo reklama! To pasėka – itin populiari mūsuose liga – osteoporozė.  Kaulai retėja, blogai gyja lūžę kaulai.
      Yra melas dėl nežinojimo, o yra ir iš anksto pasvertas ant nematomų svarstyklių… Niekas šiame pasaulyje nevyksta šiaip sau. Neutralumo, kurio gal būt kai kas viliasi, šioje Žemėje nėra. Yra tik dvi jėgos Visatoje – tai Viešpats Jėzus ir Jo bei žmonijos sielų didžiausias priešas. Kas jis? Paskaitykite to paties meilės himno autoriaus laiško efeziečiams 6 skyrių, ten daugiau negu aiškiai aprašytos žmoniją valdančios jėgos.
      Už daugelio žmogaus poelgių stovi kokia nors dvasia, dažnas žingsnis inspiruotas jėgų – geranoriškų arba pikta trokštančių…

     ***          
      Tad ką toliau daro mūsų jaunasis, kai jo namuose užrakinamos spynos, kurios turėtų būti atrakintos? Nagi pradeda skyrybų procesą! Bet ,,linksmiausios“ dienos dar priešaky… Nežiūrint visų teisėtų mūsų herojaus norų, uošviai ir visi, nežinia kuo, kur ir kada prisiekusieji, net nesiruošia jo atleisti iš vyro ir žento pareigų.
      Kodėl? Priežastys įvairios: mes tau prieš vedybas davėme daug pinigų ir įvairiausių dovanų (gal ir ŽIV?), tad malonėk – kompensuok! Neturi iš ko? Tada sėdėk su mumis vienoje geldoje ir daug nepurkštauk, nes sukompromituosim tave – turim patirtį!
      Arba kaip ,,Stepančikovo dvaro“ herojus Foma, manipuliuodami savo neįkainojamu reikalingumu – mylinčiųjų būrelis, į kurį negali įstoti, o įstojęs, negali išstoti – tai paleidžia iš savo ,,meilės“ glėbio, tai vėl bando manipuliuodami sugrąžinti atgal arba pradeda šantažuoti – ką padarei, o dar daugiau tuo, ko niekada nepadarei! Taip pat baugina – jei reiks, ir žudiką nusamdysim…
      Ką toliau daro mūsų herojus? Supratęs, kad centralizuota demokratija yra daugiau negu keistas reiškinys, nusprendžia emigruoti į kitokio pobūdžio demokratijos šalį, kur moralė – sąvoka nereliatyvi, t.y. nepainiojama su A. Einšteino reliatyvumo teorija; kur laisvė nesmaugiama apsivyniojusiomis aplink kaklą bedieviškomis direktyvomis, lyg gimęs kūdikis bambagysle, dėl kurių daugelis it suparalyžiuoti, supančioti gėdos, baimės ir įvairių nebūtų kalčių, negali nei prasiveržti, nei užimti jiems priderančių pozicijų. 
     Kur modernusis liberalizmas nėra tiek pažengęs, kad nebeatskiria moters nuo vyro; kur moralė, ekonomika ir politika kartu neverda purviname katile; kur yra bausmės už moralinius nusikaltimus ir kur vaikus auklėja tėvai, o ne atvirkščiai – ir, jei reikia, beržine ,,koše“. Kur sandraugos ar sąjungos laisvo pobūdžio rekomendacijos priimamos pagarbos ir savigarbos atmosferoje, o ne taip, lyg virš galvos kabotų Damoklo kardas; kur žmogaus gyvybė yra vertinama, ir kur nušovus žmogų, noriai ieškomi, nedangstomi ir randami nusikaltėliai. 
     Kur nėra visuotinės baimės ir gerbiamas žmogus, įstatymai, pasitikėjimas ir tikėjimas valdžia ir Kūrėju; kur visuomenė netyli, bet, jei reikia, kovoja už žmogiškąjį orumą; kur neabejojama armijos, tautos kalbos, šalies ribų būtinumu ir pačių išskirtine teise elgtis su savo energetika ir šalies resursais taip, kaip patiems atrodo ir reikia; kur sveikai įvertintas Rytų ,,draugiškumas“ – Tarybų valdžia plius visos šalies elektrifikacija – ir pagaliau padaromos visiems laikams išvados iš praeities. 
     Kur tavo vaikų nemoko TV būrėjos, astrologės ir prie jų prisiplakę įvairaus plauko šarlatanai. Kur valdžia bent kiek morali, ir nesilanksto prieš keistų polinkių ponus iš svetur. 
     Ir galų gale – kur sąvokos Dievas, Tėvynė ir Bažnyčia žengia greta. Na… ir kur nedraudžiama laisvai kalbėti apie įvairius kitus ,,kur“.
     Žinoma, negalima tvirtinti, kad padėtis nesikeis ir jaunasis negrįš bent į savo šalį, nes… visada išlieka viltis, tikėjimas ir meilė, iš kurių meilė – pati didžiausia! 

          2008 08 09